4.7 /5 20 5 1 تقدیر ریاست اداره کار از مدیر عامل شرکت

تقدیر ریاست اداره کار از مدیر عامل شرکت

  • تقدیر ریاست اداره کار از مدیر عامل شرکت1397/11/4

    ریاست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای مهندس عابدی از مدیر عامل شرکت توان قدرت مامطیر جناب آقای مهندس محسن ایزدی بعنوان تولید کننده داخلی تقدیر و تشکر نمود. مهندس عابدی هرگونه فعالیت شرکت ها در جهت ارتقا و خودکفایی ایران را محترم دانسته و این شرکت که در زمینه تولید تجهیزات آموزشی و پژوهشی و ارائه آنها در سطح کشور فعالیت مینماید را بعنوان افتخار شهر بابل دانست. در پایان تقدیر نامه ای از ریاست اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدیر عامل این شرکت تقدیم گردید.
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    تقدیر ریاست اداره کار از مدیر عامل شرکت