4.8 /5 20 5 1 بازدید نمایندگان محترم وزارت دفاع از شرکت توان قدرت

بازدید نمایندگان محترم وزارت دفاع از شرکت توان قدرت

  • بازدید نمایندگان محترم وزارت دفاع از شرکت توان قدرت1397/11/4

    در پی بازدید نمایندگان محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شرکت توان قدرت مامطیر، نیاز های آموزشی و پژوهشی مربوطه بهمراه پتانسیل های پاسخگویی شرکت توان قدرت مامطیر مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. پس از جلسه یک ساعته نمایندگان محترم با مدیر عامل شرکت " آقای مهندس محسن ایزدی" به اتفاق از محیط تولیدی این شرکت بازدید بعمل آمد. ثمره این بازدید تولید مجموعه پژوهشی از جانب شرکت توان قدرت مامطیر بوده که در دستور کار شرکت قرار گرفت.   
     روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    بازدید نمایندگان محترم وزارت دفاع از شرکت توان قدرت