4.6 /5 20 5 1 . بازدید نمایندگان محترم دانشگاه فنی و حرفه ای از استان سمنان

. بازدید نمایندگان محترم دانشگاه فنی و حرفه ای از استان سمنان

  • . بازدید نمایندگان محترم دانشگاه فنی و حرفه ای از استان سمنان1397/11/4

    با توجه به نیت خرید تجهیزات آموزشی جهت ارتقا کارگاههای دانشکده فنی و حرفه ای آن استان، تیم فنی جهت بازدید از محصولات این شرکت اعزام و نتیجتاً با توجه به رضایت از شیوه تولید، نحوه پاسخگویی با مشتریان و بررسی رزومه های درخشان این شرکت، منجر به عقد قرارداد کاری گردید.
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    . بازدید نمایندگان محترم دانشگاه فنی و حرفه ای از استان سمنان