4.5 /5 20 5 1 بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان گلستان

بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان گلستان

  • بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان گلستان1397/11/4

    بنا به درخواست اداره کل محترم فنی و حرفه ای استان گلستان جهت بررسی پتانسیل کاری شرکت و همچنین نیازسنجی مراکز فنی و حرفه ای آن استان، جلسه حضوری با مقامات آن اداره کل در شرکت توان قدرت مامطیر برگزار گردید. در این جلسه اعضای حاضر با عنوان رضایت کامل از محصولات خریداری شده مراکز استان در سالهای گذشته، بر تعاملات و همکاری بیشتر تأکید داشته و نتیجتاً نیازهای آموزشی خود را با آینده بینی رشد علمی آن استان مطرح نمودند.
    روابط عمومی شرکت توان قدرت مامطیر
     

    بازدید نمایندگان محترم اداره کل فنی و حرفه ای استان گلستان